ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαγωνισμοί Δημοσίου

Ολοκληρωμένη υποστηριξη επιχειρησεων

Διαγωνισμοί Δημοσίου και Κρατικών Προμηθειών

Η εταιρία μας εξειδικεύεται στην υποστήριξη επιχειρήσεων για Διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων και Κρατικών Προμηθειών. Έχοντας αναλάβει επιτυχώς πλήθος υποβολών Πανελλαδικά, παρέχουμε Άμεση & Εγγυημένη Εξυπηρέτηση στα εξής:

- Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί Δημοσίου (ΕΣΗΔΗΣ)
- Πρόχειροι (Έγχαρτοι) Διαγωνισμοί
- Μικροπρομήθειες Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας iSupplies
- Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαγωνισμών (cosmoONE)

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας αφορούν στην ολοκληρωμένη καταχώρηση όσων απαιτούνται για να συμμετάσχει μια εταιρία σε Διαγωνισμούς Δημοσίου.

Αναλαμβάνεται όλη η Συμβουλευτική Υποστήριξη (Διαχείριση Φακέλου) ως εξής:

 Έλεγχος δικαιολογητικών για την ορθότητα Ψηφιακής Υπογραφής.

 Συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ (πληροφοριακό σύστημα).

 Οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής προσφοράς.

 Υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης (σε περίπτωση επιτυχούς ανάθεσης).

Η εταιρεία μας έχει επιδείξει ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα στις υποβολές Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Δημοσίου από το 2015, όταν και έγινε υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή για Κρατικές Προμήθειες άνω των 60.000 ευρώ.


Υποστηρίζουμε Αξιόπιστα την συμμετοχή επιχειρήσεων σε Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς Δημοσίου (διαδικασία υποβολής προσφοράς) μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων), καθώς και σε Πρόχειρους Διαγωνισμούς/ Μικροπρομήθειες Δημοσίου.

Περισσότερες πληροφορίες στα 2108028330, 2810823002 ή συμπληρώστε την Παρακάτω Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για να σας καλέσουμε.

 

Η εταιρεία μας υποστηρίζει πλήρως την Συμμετοχή μιας επιχείρησης σε ένα Διαγωνισμό Δημοσίου, ως εξής:

# Προετοιμασία Εγγράφων και Αναλυτική Λίστα Δικαιολογητικών Συμμετοχής, με επισήμανση κρίσιμων παραμέτρων για την Υποβολή Προσφοράς.

# Απαρίθμηση & Έλεγχος όλων των απαιτούμενων Δικαιολογητικών καθώς και της Τεχνικής / Οικονομικής προσφοράς κτλ.

# Έλεγχος συνδεσιμότητας στον ΕΣΗΔΗΣ και επαλήθευση κωδικών.

# Συμπλήρωση Αναγκαίων Εντύπων [Υπεύθυνες Δηλώσεις, Τεχνική Προσφορά, Οικονομική Προσφορά καθώς και Φύλλα συμμόρφωσης, Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) & Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)].

# Ηλεκτρονική Επισύναψη (upload αρχείων) όλων των δικαιολογητικών συμμετοχής στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς φακέλους τεχνικής και οικονομικής προσφοράς (πληροφοριακό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ, cosmoONE & iSupplies).

# Συμπλήρωση Πληροφοριακού Συστήματος [Καταχώρηση απαντήσεων απαίτησης στα αντίστοιχα πεδία, Αναγκαίες παραπομπές (φύλλα συμμόρφωσης), Καταχώρηση Προσφερόμενων Τιμών, Δημιουργία συστημικών εκτυπώσεων οικονομικής και τεχνικής προσφοράς].

* Δυνατότητα άμεσης Έκδοσης Ψηφιακής Υπογραφής σε περίπτωση που δεν υπάρχει.

Επιπροσθέτως παρέχονται:

# Παροχή οδηγιών για την ορθή δημιουργία του φυσικού φακέλου που κατατίθεται στην Αναθέτουσα Αρχή έπειτα από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς.

# Επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς (Αναθέτουσα Αρχή, Γενική Δ/νση Κρατικών Προμηθειών) για τυχόν διευκρινίσεις ή προβλήματα επί της διαδικασίας εφόσον κριθεί αναγκαίο.

# Ηλεκτρονική καταχώρηση λοιπών συμπληρωματικών δικαιολογητικών - διευκρινήσεων, επικαιροποιημένων εγγράφων που τυχόν ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και προδικαστικών προσφυγών.

Σε περίπτωση Κατακύρωσης:

# Απαρίθμηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, έλεγχος και ηλεκτρονική καταχώρησή τους.

# Καταχώρηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης κλπ).

Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην Συμμετοχή Επιχειρήσεων σε Διαγωνισμούς Δημοσίου σε όλους τους Φορείς, Αναθέτουσες αρχές, ΝΠΔΔ και οργανισμούς του Ελληνικού Δημοσίου.

# Υπουργεία # Ελληνική Αστυνομία # Οργανισμοί Λιμένος # Υγειονομικές Υπηρεσίες # Νοσοκομεία # Κρατικά Θεραπευτήρια # Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός # Οργανισμός Δημόσιας Υγείας # ΕΚΑΒ

# Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης # Περιφέρειες # Περιφερειακές Ενότητες # Δήμοι # Δημοτικές Επιχειρήσεις # Κοινωφελείς Επιχειρήσεις # Σωφρονιστικά Ιδρύματα

Καλύπτονται όλοι οι Φορείς της Ελληνικής Επικράτειας και όλες οι κατηγορίες επιχειρηματικών αντικειμένων.


[Δείτε εδώ Ενδεικτικό Πελατολόγιο | Αναθέτουσες Αρχές/ Φορείς όπου έχουμε υποβάλλει | Κατηγορίες/ Είδη Διαγωνισμών]Υπηρεσία Ενημέρωσης Διαγωνισμών dda.gr

100% Πανελλαδική Κάλυψη για όλους τους Διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων/ Προμηθειών
> 1.000 πηγές ενημέρωσης
> 6.000 Φορείς Ελληνικού Δημοσίου
> 2.500 Διαγωνισμοί/ Διακηρύξεις Ημερησίως


ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ: 1041

ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ: 0

dda.gr

Αποκτήστε Πλήρη Πρόσβαση σε όλους τους Διαγωνισμούς Δημοσίου & Προμηθειών για όποια περιοχή της Ελλάδας σας ενδιαφέρει. Γνωρίστε άμεσα τις δυνατότητες της Πλατφόρμας Ενημέρωσης alert dda μέσα από τη Δοκιμαστική Χρήση.