ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ενδεικτικοί Φορείς & Αναθέτουσες Αρχές Δημοσίου

Ακολούθως αναφέρονται ενδεικτικοί Φορείς (Αναθέτουσες Αρχές), με τους οποίους έχουμε συνεργαστεί και έχουμε υποβάλλει επιτυχώς Συμμετοχή σε Κρατικές Προμήθειες και Διαγωνισμούς Δημοσίου.

[ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ]

Πανεπιστήμια - ΤΕΙ

[ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ]

Δήμοι Ελλάδος

[ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ]

Δήμοι Ελλάδος

[ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ]

Δήμοι Ελλάδος

[ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ]

Δήμοι Ελλάδος

[ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ]

Δήμοι Ελλάδος

[ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ]

Περιφέρειες Ελλάδος

[ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ]

Περιφέρειες Ελλάδος

[ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ]

Σώματα Ασφαλείας

[ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ]

Οργανισμοί - Φορείς

[ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ]

Οργανισμοί - Φορείς

[ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ]

Οργανισμοί - Φορείς

[ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ]

Νοσοκομεία - Κλινικές

[ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ]

Νοσοκομεία - Κλινικές

[ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ]

Νοσοκομεία - Κλινικές