ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Πιστοποίηση του Κέντρου Επενδύσεων [Blackbird Group] σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα ISO


Η εταιρεία Κέντρο Επενδύσεων [Blackbird Group] εφαρμόζει σύστημα ποιότητας ISO 9001:2015, 45001:2018 & 14001:2015. Η εταιρεία μας εμπιστεύθηκε την τεχνική επάρκεια του Φορέα της BQC και πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης: 

 

ISO 9001:2015, διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 45001:2018, διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Συστημάτων Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία

ISO 14001:2015, διεθνές Πρότυπο Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

 

Το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος είναι η δραστηριοποίηση στον τομέα της Συμβουλευτικής Επιχείρησεων, Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Πληροφορικής/ Υπηρεσίες Ψηφιακής Υπογραφής. Οι υπηρεσίες για τις οποίες το Κέντρο Επενδύσεων έχει πιστοποιηθεί κατά τα παραπάνω συστήματα ISO καλύπτουν τους παρακάτω τομείς:

 • Οικονομοτεχνικές και Επιχειρησιακές μελέτες.
 • Ένταξη Επιχειρήσεων σε Αναπτυξιακά Προγράμματα.
 • Υπηρεσίες Υποστήριξης - Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων. 
 • Επιχειρηματικη Ανάπτυξη & Τεχνολογικές Λύσεις Εφαρμογών.

 

  

 


Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2015

Το πρότυπο ISO 9001:2015 αφορά όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα, ανεξάρτητα από τον τύπο τους, το μέγεθός τους και τη δραστηριότητα ή τα προϊόντα/υπηρεσίες που παρέχουν.


Το πρότυπο ΕΝ ISO 9001 στη νέα έκδοση του έτους 2015, εκτός των άλλων απαιτήσεων, επιβάλει την ύπαρξη συστήματος μέτρησης της αποδοτικότητας των διεργασιών που υλοποιεί η εταιρεία και τη θέσπιση μετρήσιμων στόχων που οδηγούν σε συνεχή βελτίωσή της.

Μια εταιρεία που έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει ένα  Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, εφόσον είναι πιστοποιημένο, καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του προτύπου όπως η συνεχής βελτίωση, περιλαμβάνοντας διαδικασίες ελέγχου της αποδοτικότητας των διεργασιών Υλοποίησης των Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης Πελατών.

 

Το Σύστημα Ποιότητας ISO 9001:2015 εφαρμόζεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας μας η οποία καταβάλει κάθε προσπάθεια για:

- Την Ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών, αναφορικά με την ποιότητα των παρεχόμενων Υπηρεσιών

- Τη Συνεχής Βελτίωση των Διεργασιών Παροχής Υπηρεσίας και Προϊόντων, της συνολικής λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας και προσπάθεια επίτευξης των στόχων.

Η επίτευξη των παραπάνω απαιτήσεων καθορίζεται μέσα από τις βασικές Διεργασίες του Συστήματος Ποιότητας, οι οποίες καθορίζουν ενέργειες όπως:

• Η συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος, μέσα
από τις ετήσιες Ανασκοπήσεις από τη Διοίκηση, τις Εσωτερικές Επιθεωρήσεις κλπ.

• Ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων του Πελάτη.

• Η συνεχής παρακολούθηση της επίδοσης των Προμηθευτών.

• Η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του Προσωπικού.

• Η τεκμηριωμένη και συνεχής παρακολούθηση και μέτρηση του βαθμού Ικανοποίησης των Πελατών.

• Η εξασφάλιση των απαραίτητων Πόρων (ανθρώπινων, υλικών και οικονομικών), για την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας.

• Η τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και να εφαρμοστούν οι απαραίτητες Ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισής τους.

Η συνολική εφαρμογή των Αρχών του Συστήματος Ποιότητας εξασφαλίζεται μέσα από τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του Προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό τη δημιουργία της σχετικής συνείδησης των σκοπών και της φιλοσοφίας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

 


Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΝ ISO 45001:2018

Το πρότυπο ISO 45001:2015 αφορά όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα, ανεξάρτητα από τον τύπο τους, το μέγεθός τους και τη δραστηριότητα ή τα προϊόντα/υπηρεσίες που παρέχουν.

 

Το πρότυπο EN ISO 45001 στη νέα έκδοση του έτους 2018,  απαιτεί μεταξύ άλλων, την εναρμόνιση των διαδικασιών της εταιρείας με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις σχετικές με την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, προκειμένου να  επιτυγχάνεται η πρόληψη και αποφυγή ατυχημάτων καθώς και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Το Σύστημα Διασφάλισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ΕΝ ISO 45001:2018 εφαρμόζεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας μας, η οποία καταβάλει κάθε προσπάθεια για:

 • Να διαχειρίζεται με τέτοιο τρόπο τις εργασίες ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο ποιοτικό αποτέλεσμα ταυτόχρονα με την βέλτιστη αξιοποίηση πόρων και στελεχιακού δυναμικού, παρέχοντας συνθήκες ασφάλειας στο προσωπικό και στο κοινωνικό σύνολο, λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες και προσδοκίες όλων των ενδιαφερομένων μερών.
 • Να παρακολουθεί διαρκώς τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην υγεία και ασφάλεια, όσον αφορά τους εργαζόμενους στην εταιρεία, τις συνεργαζόμενες εταιρείες αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, πρώτιστα προληπτικά και κατά δεύτερο λόγο κατασταλτικά.
 • Να θέτει μετρήσιμους στόχους και να εκπονεί αντίστοιχα προγράμματα για την βελτίωση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας.
 • Τα στελέχη της επιχείρησης να επικεντρώνονται σταθερά στη βελτίωση της ποιότητας και την διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας στο χώρο ευθύνης τους.
 • Να φροντίζει για την επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη – προσωπικό, προμηθευτές, τοπική κοινωνία, συνεργαζόμενες εταιρείες – σχετικά με θέματα υγείας και ασφάλειας που αγγίζουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της εταιρείας, με σκοπό την αξιολόγηση όλων των σχετικών δεδομένων.
 • Να εκπαιδεύει συνεχώς το προσωπικό της σε θέματα υγείας, ασφάλειας, έτσι ώστε να ανανεώνεται η γνώση και να διασφαλίζεται η συμμετοχή και η συνεργασία των εργαζομένων.
 • Να διασφαλίζει την συμμετοχή και την συνεργασία των εργαζομένων μέσω διαβούλευσης.
 • Να συμμορφώνεται με την σχετική για τις δραστηριότητές της Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία για την Υγεία και την Ασφάλεια.

Η εταιρεία μας δηλώνει ότι υποστηρίζει σθεναρά το πνεύμα και το γράμμα της Πολιτικής Υγείας και Ασφάλειας, όπως αυτή εκφράζεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης του Συστήματος Διαχείρισης, παρέχοντας όλα τα απαραίτητα μέσα και πόρους.

 


Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΝ ISO 14001:2015

Το πρότυπο ISO 14001:2015 αφορά όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα, ανεξάρτητα από τον τύπο τους, το μέγεθός τους και τη δραστηριότητα ή τα προϊόντα/υπηρεσίες που παρέχουν.

 

Το πρότυπο EN ISO 14001 στη νέα έκδοση του έτους 2015, μεταξύ των απαιτήσεων του, επιβάλει στην εταιρεία την πρόληψη της ρύπανσης και την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας,, προκειμένου να προλαμβάνονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να εξασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση της.

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΕΝ ISO 14001:2015 εφαρμόζεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας μας, η οποία καταβάλει κάθε προσπάθεια για:

 • Την συνεχή παρακολούθηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας στο φυσικό περιβάλλον και ενεργοποίηση κατάλληλων μέτρων πρόληψης.
 • Την οριοθέτηση μετρήσιμων στόχων και αντίστοιχων προγραμμάτων για την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της εταιρείας.
 • Την επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη – προσωπικό, προμηθευτές, τοπική κοινωνία – για περιβαλλοντικά θέματα που αγγίζουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της εταιρείας, με σκοπό την αξιολόγηση όλων των σχετικών περιβαλλοντικών δεδομένων.
 • Την συστηματική ανακύκλωση των απορριπτόμενων υλικών (χαρτί, πλαστικό, λαμπτήρες κλπ).
 • Την συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού της.
 • Την συστηματική ανασκόπηση των λειτουργιών της.
 • Την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων.

Η εταιρεία μας δεσμεύεται να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προλαμβάνει πιθανές αιτίες ρύπανσης και να επιτυγχάνει υψηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις, λαμβάνοντας υπόψιν την τήρηση της εθνικής και κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Στόχος της εταιρείας είναι η μέγιστη δυνατή συνεισφορά της στην αειφόρο ανάπτυξη και η αναγνώριση της ως ενός από τους πρωτοπόρους του κλάδου στην προστασία του περιβάλλοντος.Υπηρεσία Ενημέρωσης Διαγωνισμών dda.gr

100% Πανελλαδική Κάλυψη για όλους τους Διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων/ Προμηθειών
> 1.000 πηγές ενημέρωσης
> 6.000 Φορείς Ελληνικού Δημοσίου
> 2.500 Διαγωνισμοί/ Διακηρύξεις Ημερησίως


ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ: 0

ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ: 0

dda.gr

Αποκτήστε Πλήρη Πρόσβαση σε όλους τους Διαγωνισμούς Δημοσίου & Προμηθειών για όποια περιοχή της Ελλάδας σας ενδιαφέρει. Γνωρίστε άμεσα τις δυνατότητες της Πλατφόρμας Ενημέρωσης alert dda μέσα από τη Δοκιμαστική Χρήση.