ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Όροι Χρήσης


Όροι χρήσης της Ιστοσελίδας

Η παρούσα Ιστοσελίδα αφορά σε όσα Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα είναι σε θέση να συνάψουν δεσμευτικές συμφωνίες
βάσει της ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας. Οι ακόλουθες Προϋποθέσεις είναι απαραίτητες για την χρήση της
Ιστοσελίδας. Η πρόσβαση σε αυτήν και η χρήση της, συνεπάγεται ότι υπάρχει συναίνεση με τους όρους που αναφέρονται
παρακάτω.

Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η   Ι Σ Τ Ο Σ Ε Λ Ι Δ Α Σ
Η ιστοσελίδα παρέχεται από το Κέντρο Επενδύσεων και διατίθεται σε Ελληνική γλώσσα. Το Κέντρο Επενδύσεων έχει το
δικαίωμα να αναθεωρεί και να ενηµερώνει τους παρόντες Όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγµή.
Κάθε στοιχείο της Ιστοσελίδας µπορεί να τροποποιηθεί, να συµπληρωθεί, να διαγραφεί ή να ενηµερωθεί χωρίς
προηγούμενη προειδοποίηση, αναλόγως την κρίση του Κέντρου Επενδύσεων.

Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α    Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ω Ν    ∆ Ε ∆ Ο Μ Ε Ν Ω Ν
Η Πολιτική Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα της εταιρείας διέπει τη χρήση των πληροφοριών που
συλλέγονται ή παρέχονται από τους επισκέπτες στην Ιστοσελίδα. Αναλυτικά περιγράφεται στην Πολιτική Προστασίας
∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ι ∆ Ι Ο Κ Τ Η Σ Ι Α    Τ Η Σ    Ι Σ Τ Ο Σ Ε Λ Ι ∆ Α Σ
Το σύνολο του περιεχοµένου της ιστοσελίδας αποτελεί αντικείµενο πνευµατικής ιδιοκτησίας του Κέντρου Επενδύσεων και
διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευµατικής Ιδιοκτησίας.
Ως εκ τούτου, η αναπαραγωγή, αναδηµοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, µετάδοση, διανοµή, έκδοση,
εκτέλεση, λήψη, µετάφραση και τροποποίηση κάθε µέρους της ιστοσελίδας απαγορεύεται ρητά και µε οποιονδήποτε
τρόπο χωρίς την προηγούµενη ρητή έγγραφη συναίνεση.
Τα εγγεγραµµένα σήµατα και ονόµατα που περιλαµβάνονται σε αυτήν την ιστοσελίδα είναι σήµατα κατατεθέντα και
προστατεύονται από τις προαναφερόµενες διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας.
Κατ’ εξαίρεση, επιµέρους τµήµατα του περιεχοµένου της ιστοσελίδας µπορεί να αποθηκευτούν ή να αντιγραφούν σε έναν
απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, αυστηρά για προσωπική χρήση χωρίς την πρόθεση για εµπορική
εκµετάλλευση. Σε περίπτωση αποθήκευσης ή αντιγραφής περιεχοµένου από την ιστοσελίδα θα πρέπει να αναφέρεται ως
πηγή προέλευσης, αν και αυτό σε καµία περίπτωση δεν συνεπάγεται την παραχώρηση των δικαιωµάτων πνευµατικής
ιδιοκτησίας. Ορισµένα στοιχεία που περιέχονται στην ιστοσελίδα και προέρχονται από άλλους φορείς, αποτελούν
πνευµατική ιδιοκτησία των φορέων προέλευσης.

Π Ε Ρ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι
Αναφέρονται ρητώς οι εξής περιορισμοί σχετικά με την αναπαραγωγή κειµένων, ειδήσεων, διαγραµµάτων, εικόνων,
υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων:
-∆εν επιτρέπεται η απόκρυψη της προέλευσης πληροφοριών που µεταδίδονται µέσω της παρούσας Ιστοσελίδας.
-∆εν επιτρέπεται η παροχή σε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες µέσω της παρούσας Ιστοσελίδας.
-Απαγορεύεται η χρήση στοιχείων που περιέχουν ιούς, Trojan horses, worms ή άλλο κακόουλο υλικό προγραµµατισµού
υπολογιστών που έχουν σκοπό την πρόκληση ζηµιών, την παρεµβολή, την υποκλοπή ή την κατάληψη οποιουδήποτε
συστήµατος, της Ιστοσελίδας ή των Πληροφοριών ή που παραβιάζουν τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας άλλων.

Σ Υ Ν ∆ Ε Σ Ε Ι Σ    Μ Ε    Α Λ Λ Ε Σ    Ι Σ Τ Ο Σ Ε Λ Ι ∆ Ε Σ
Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς ιστοσελίδες και πόρους τρίτων (συνδεδεµένες τοποθεσίες). Οι
συνδεδεµένες αυτές τοποθεσίες παρέχονται µόνο για την ευκολία και όχι ως τοποθεσίες, των οποίων το περιεχόµενο φέρει
την έγκριση της εταιρείας. Η εταιρεία δεν παρέχει υποσχέσεις ή εγγυήσεις όσον αφορά στην ορθότητα, την ακρίβεια, την
απόδοση ή την ποιότητα οποιουδήποτε περιεχοµένου, λογισµικού, υπηρεσίας ή εφαρµογής υπάρχει σε οποιαδήποτε
συνδεδεµένη τοποθεσία. Η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιµότητα των συνδεδεµένων τοποθεσιών ή του
περιεχοµένου ή των δραστηριοτήτων αυτών των τοποθεσιών.
Η είσοδος σε συνδεδεµένες τοποθεσίες, γίνεται µε δική ευθύνη του χρήστη. Επιπλέον, η χρήση των συνδεδεµένων
τοποθεσιών υπόκειται στις πολιτικές, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν, συµπεριλαµβανόµενης, αλλά όχι
περιοριστικά, της πολιτικής απορρήτου της συνδεδεµένης τοποθεσίας.
Η σύνδεση προς οποιαδήποτε σελίδα της Ιστοσελίδας άλλη εκτός από την εταιρεία µέσω σύνδεσης απλού κειµένου
απαγορεύεται αυστηρά. Κάθε ιστοσελίδα ή άλλη συσκευή που παρέχει σύνδεση προς την τοποθεσία, δεν επιτρέπεται να
αναπαράγει το Περιεχόµενο, να χρησιµοποιεί περιβάλλον προγράµµατος περιήγησης ή περιθωρίου γύρω από το
Περιεχόµενο, να υπονοεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι η εταιρεία την εγκρίνει, να παρερµηνεύει οποιαδήποτε κατάσταση,
συµπεριλαµβανόµενης της σχέσης της µε την εταιρεία, να παρουσιάζει ψευδείς πληροφορίες σχετικά µε τις υπηρεσίες της
εταιρείας, και να χρησιµοποιεί οποιοδήποτε λογότυπο ή σήµα της εταιρείας χωρίς προηγούµενη ρητή γραπτή άδεια του
Κέντρου Επενδύσεων.


Τ Ε Ρ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Σ - Α Ν Α Σ Τ Ο Λ Η Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ    Τ Η Σ    Ι Σ Τ Ο Σ Ε Λ Ι ∆ Α Σ
Το Κέντρο Επενδύσεων δικαιούται να τερµατίσει ή να αναστείλει τη χρήση της ιστοσελίδας, του περιεχοµένου ή/και των
πληροφοριών της, οποιαδήποτε στιγµή και για οποιονδήποτε λόγο, ή και χωρίς αιτιολογία, είτε για μεμονωμένο χρήστη
(ακόµη και αν η πρόσβαση και η χρήση συνεχίσει να επιτρέπεται σε άλλους) είτε σε όλο το σύνολο.
Με την εν λόγω αναστολή ή τον τερµατισµό της χρήσης, ο χρήστης υποχρεούται να διακόψει τη χρήση της ιστοσελίδας
και των υπηρεσιών, και να καταστρέψει οποιοδήποτε αντίγραφο τµήµατος του περιεχοµένου έχει στην κατοχή του. Η
πρόσβαση σας στην ιστοσελίδα, στις Πληροφορίες ή στις Υπηρεσίες µετά από τον τερµατισµό, την αναστολή ή τη
διακοπή κατά τα ανωτέρω, συνιστά πράξη παράνοµης εισόδου.
Τέλος, ρητά συμφωνείται ότι η εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε τερµατισµό ή
αναστολή της πρόσβασής σας στην ιστοσελίδα, τις Πληροφορίες ή/και τις Υπηρεσίες.

 

Π Ε Ρ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ    Ε Υ Θ Υ Ν Ω Ν
Η εταιρεία καταβάλλει τη µεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες της ιστοσελίδας και το
περιεχόµενο της στο σύνολό του είναι ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, πλήρεις, σωστές και διαθέσιµες.
Σε καµία περίπτωση, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής της αµέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της εταιρείας για οποιαδήποτε
ζηµία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ αφορµής αυτής της χρήσης της Ιστοσελίδας.

Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ    Ε Π Ι Σ Κ Ε Π Τ Η
Ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας υποχρεούται να συµµορφωθεί µε τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και
∆ιεθνούς ∆ικαίου και τη σχετική νοµοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Επιπλέον, ο ενδιαφερόµενος οφείλει να απέχει
από κάθε παράνοµη και καταχρηστική χρήση του περιεχοµένου του ∆ικτύου. Ο επισκέπτης αναλαµβάνει την ευθύνη για
οποιασδήποτε µορφής ζηµία που προκλήθηκε στην ιστοσελίδα από τον επισκέπτη λόγω ακατάλληλων ενεργειών του. Σε
περίπτωση άσκησης οποιαδήποτε αγωγής, αξίωσης, διοικητικής ή δικαστικής κατά της εταιρείας για την ιστοσελίδα, λόγω
οποιασδήποτε µορφής παράβασης του, ο τελευταίος αναλαµβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέµβει στη σχετική
δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζηµιώσει την εταιρεία στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή
αποζηµίωσης ή άλλης.


Ε Φ Α Ρ Μ Ο Σ Τ Ε Ο    Δ Ι Κ Α Ι Ο    Κ Α Ι    Λ Ο Ι Π Ο Ι    Ο Ρ Ο Ι
Η παρούσα σύµβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού και ∆ιεθνούς ∆ικαίου, καθώς και τις οδηγίες και
Κανονισµούς του Ευρωπαϊκού ∆ικαίου. Ερµηνεύεται βάσει των κανόνων καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Στην
περίπτωση που κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόµο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιµη, παύει αυτοδικαίως
να ισχύει, χωρίς σε καµία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Αρµόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόµενες
διαφορές προκύπτουσες από την παρούσα είναι τα ∆ικαστήρια της Κρήτης.
Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε προβλήµατα στο περιεχόµενο της ιστοσελίδας, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε µε την
εταιρεία Κέντρο Επενδύσεων [Blackbird Group] στο τηλέφωνο 2118505001 ή 2810823002.Υπηρεσία Ενημέρωσης Διαγωνισμών dda.gr

100% Πανελλαδική Κάλυψη για όλους τους Διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων/ Προμηθειών
> 1.000 πηγές ενημέρωσης
> 6.000 Φορείς Ελληνικού Δημοσίου
> 2.500 Διαγωνισμοί/ Διακηρύξεις Ημερησίως


ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ: 1041

ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ: 0

dda.gr

Αποκτήστε Πλήρη Πρόσβαση σε όλους τους Διαγωνισμούς Δημοσίου & Προμηθειών για όποια περιοχή της Ελλάδας σας ενδιαφέρει. Γνωρίστε άμεσα τις δυνατότητες της Πλατφόρμας Ενημέρωσης alert dda μέσα από τη Δοκιμαστική Χρήση.