ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Πρωτογενή Αιτήματα Προμηθειών- Πρόθεση Δημοσίευσης Διαγωνισμών Δημοσίου -

Jan 4th 2024 12:48am

Τα Πρωτογενή Αιτήματα είναι τα αιτήματα των υπηρεσιών των φορέωντου δημοσίου τομέα, με τα οποία ζητείται η προμήθεια αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών ή η εκτέλεση δημοσίων έργων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. Ουσιαστικά τα Πρωτογενές Αιτήματα είναι τα Έγγραφα εκείνα που θεμελιώνουν αίτημα προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης δημοσίων έργων από μια δημόσια αρχή.

Είναι εσωτερικά έγγραφα των κρατικών φορέων τα οποία διαβιβάζονται στην αρμόδια υπηρεσία/ προϊστάμενη αρχή προκείμενου να εκδοθεί απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Καταχωρούνται ως πράξεις στην Πλατφόρμα του Υπουργείου "ΚΗΔΜΗΣ" (Kεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ΔΗμοσίων Συμβάσεων).

Εφόσον εγκριθεί το αίτημα, γίνεται δέσμευση χρημάτων στο προϋπολογισμό την αντίστοιχη προμήθεια αγαθών-υπηρεσιών, και εν συνεχεία προκηρύσσεται ο αντίστοιχος διαγωνισμός ή ανάθεση.

Ουσιαστικά μέσα από τα Πρωτογενή Αιτήματα μπορεί να διαπιστωθεί η πρόθεση από έναν Φορέα (Αναθέτουσα Αρχή) για την επικείμενη Προκήρυξη ενός Διαγωνισμό Δημοσίου.

Με τον τρόπο αυτό ένας ενδιαφερόμενος φορέας μπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων τους επικείμενους Διαγωνισμούς Δημοσίου που θα προκηρυχθούν από τους Ελληνικούς Φορείς και τις Αναθέτουσες Αρχές, καθώς είναι υποχρεωμένες να αναρτούν με τον τρόπο αυτό τις ανάγκες τους για Προμήθειες και Μελέτες - Υπηρεσίες.

Τα οφέλη για τους ενδιαφερόμενους από την ενημέρωση αυτή, είναι ότι αποκτούν προβάδισμα ούτως ώστε να είναι προετοιμασμένοι σε περίπτωση προκήρυξης διαγωνισμού στο άμεσο μέλλον, ή εναλλακτικά να έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν εγκαίρως για την περίπτωση απευθείας ανάθεσης.
Υπηρεσία Ενημέρωσης Διαγωνισμών dda.gr

100% Πανελλαδική Κάλυψη για όλους τους Διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων/ Προμηθειών
> 1.000 πηγές ενημέρωσης
> 6.000 Φορείς Ελληνικού Δημοσίου
> 2.500 Διαγωνισμοί/ Διακηρύξεις Ημερησίως


ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ: 0

ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ: 0

dda.gr

Αποκτήστε Πλήρη Πρόσβαση σε όλους τους Διαγωνισμούς Δημοσίου & Προμηθειών για όποια περιοχή της Ελλάδας σας ενδιαφέρει. Γνωρίστε άμεσα τις δυνατότητες της Πλατφόρμας Ενημέρωσης alert dda μέσα από τη Δοκιμαστική Χρήση.